I hele sundhedsvæsenet sker der desværre hændelser, som ikke bør ske. Derfor har du som patient ret til at klage. Det gør du til Styrelsen for Patientklager via Borger.dk, hvor du finder et klageskema, som du skal udfylde. 

Som patient har du særligt tre klagemuligheder, som du kan opsøge, skulle du have modtaget en dårlig eller fejlagtig behandling.   

Klage over sundhedsfaglig behandling 

Du kan klage en sundhedsfaglig behandling. Det vil sige, hvis du har fået en forkert diagnose, eller hvis du er utilfreds med et behandlingsforløb, herunder fødselshjælp og genoptræning, en undersøgelse eller en psykiatrisk behandling, som du har samtykket til. Det kan også være brud på tavshedspligt eller i forbindelse lægeerklæringer. Læs mere om klage over sundhedsfaglig behandling her. Du klager over behandling på borger.dk. 

Klage over brud på patientrettigheder 

Du kan også klage over brud på Patientrettigheder, det vil for eksempel sige befordringsgodtgørelse (økonomisk kompensation for transportudgifter til behandlingssted), frit sygehusvalg, aktindsigt i patientjournal eller for lang ventetid. Læs mere om, hvordan du klager over patientrettigheder her. På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside kan du finde en liste over alle de patientrettigheder, som du kan klage over.  

Klage over serviceniveauet 

Du kan også klage over dårlig service hos egen læge eller på hospitalet. Det kan for eksempel være personalets opførsel og adfærd, men også elementer som lokaleforhold, rengøring eller forplejning.  

De forskellige regioner har forskellige retningslinjer for, til hvem og hvordan du skal klage over serviceniveauet. Læs mere på regionernes hjemmesider her:  

 Læs også: Når skaden er emotionel 

Patientvejleder 

Drejer din klage sig om en behandling i hospitalsvæsenet, kan du kontakte hospitalets patientvejleder. En patientvejleder kan hjælpe dig med at afsøge dine klagemuligheder eller oplyse dig om dine rettigheder som patient. Læs mere om patientvejledere på Borger.dk. 

Indberet utilsigtet hændelse 

En utilsigtet hændelse er en fysisk skade eller en risiko for skade, som du ved et uheld er blevet påført under din behandling. Styrelsen for Patientsikkerhed indsamler systematisk viden om de utilsigtede hændelser, som sker i Sundhedsvæsenet for at undgå, at hændelsen gentages. Derfor kan det være en god idé at indrapportere hændelsen. Læs mere om det på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. 

Du har også mulighed for at klage over skaden til Styrelsen for Patientklager, som står beskrevet ovenfor.  

Er du påført skade kan du desuden søge erstatning. På Patienterstatningen kan du søge erstatning samt teste, om du har muligheder for at få erstatning.